Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wchodzi w życie. Zakaz wjazdu do Schengen, nierozpoznanie wniosków o azyl

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Od wtorku wchodzi w życie ustawa, w której świetle uchodźcom będzie jeszcze trudniej zdobyć azyl. Ich wniosek może pozostać nierozpoznany. Dokument mówi też, że gdy cudzoziemiec przekroczy granicę zewnętrzną wbrew przepisom prawa i niezwłocznie zostanie zatrzymany, a komendant placówki Straży Granicznej wydaje postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Polski oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano przygotowaną w MSWiA nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawy.

Zgodnie z prawem przepisy wchodzą w życie od wtorku i dotyczą m.in. cudzoziemców zatrzymanych niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE. Ustawa zakłada, że każdy cudzoziemiec, który został zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z RosjąBiałorusią i Ukrainą), decyzją komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen.

Zakaz będzie obowiązywał przez co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie przez 3 lata. Dane cudzoziemca zostaną zamieszczone w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i będą przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen.

Wniosek o azyl można zostawić bez rozpoznania

Nowelizacja umożliwia też szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej wbrew prawu.

Szef urzędu nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku złożonego przez cudzoziemca, który przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażają niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski oraz złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

W uzasadnieniu do projektu tej ustawy zaznaczono, że przepis nie obliguje Szefa Urzędu do pozostawienia takiego wniosku bez rozpoznania. Szef  jednostki Straży granicznej w takiej sytuacji będzie działać „według uznania administracyjnego i będzie mieć prawo wyboru rozstrzygnięcia”. 

Nowelizacja przewiduje też kary za niszczenie infrastruktury na granicy

Nowela wprowadza również odpowiedzialność karną za zabieranie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury w strefie granicznej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek. Takie działania będą podlegały karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat. Natomiast w przypadku mniejszej wagi sprawca podlegać będzie karze grzywny.

Ustawodawca przewidział w przepisie przejściowym, że do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Sejm uchwalił ustawę 17 września, a 14 października rozpatrzył poprawki wprowadzone do niej przez Senat. Dwie z  nich dotyczyły kwestii technicznych i zostały przyjęte przez Sejm. Posłowie odrzucili trzecią z poprawek, która zakładała, że „jeżeli postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy cudzoziemca, który przekroczył granicę wbrew przepisom prawa wraz z małoletnim dzieckiem, którego jest rodzicem, złożenie zażalenia wstrzymuje wykonanie tego postanowienia”.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com